preloder

Regulamin wynajmu auta z kierowcą z dnia 01.03.2018

 • Niniejszy Regulamin został wydany przez  ActiveMed Magda Mazur z siedzibą Suków 215a, 26-021 Daleszyce, wpisany do CEiDG, REGON: 369380169, NIP 657-266-52-35 zwanym dalej Wynajmującym.
 • Definicje:
   1. Wynajmującym – ActiveMed Magda Mazur z siedzibą Suków 215a, 26-021 Daleszyce, wpisany do CEiDG, REGON: 369380169, NIP 657-266-52-35, prowadzący działalność wynajmu aut okolicznościowo z kierowcą lub bez kierowcy, określony na fakturze wynajmu jako Sprzedawca.
   2. Najemca – to osoba fizyczna, osoby fizyczne, wskazana/ni w fakturze wynajmu i  opisna/ni jako Nabywca, są przewożeni lub prowadzą auto na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   3. Kierowca – osoba upoważniona do kierowania pojazdem
   4. Pasażer – osoba wskazana Kierowcy przez Najemcę do jej przewozu w wynajmowanym aucie.
   5. Umowa sprzedaży – jest umową wynajmu auta zgodnie z „ rezerwacją on-line”, stronami tej umowy są Wynajmujący określony w fakturze, jako Sprzedawca a Najemca jest określony w fakturze, jako Nabywca.
   6. Zadatek – oznacza ustaloną przez Wynajmującego i zaakceptowaną przez Najemcę kwotę pieniężna wpłacona na rzecz Wynajmującego, jest rezerwacją terminu na rzecz Najemcy, ale również potwierdza zawarcie umowy i akceptację niniejszego regulaminu.
   7. Rezerwacja on-line – formularz zawarcia umowy wynajmu auta określający czas i miejsce trwania usługi wynajmu, warunki cenowe dostępny na www.doslubukielce.pl
   8. Miejsca postoju – Suków
 • Przedmiot umowy i odpowiedzialność stron.
   1. Przedmiotem wynajmu jest pojazd określony w formularzu „rezerwacja on-line”
   2. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu Wynajmującym do miejsca, o którym mowa w formularzu „rezerwacja on-line”, jak również powrotu do miejsca startu, zużyte paliwo, czas postoju oraz czas potrzebny do wykonania zlecenia w całości.
   3. Wynajmujący i Kierowca nie jest odpowiedzialny za szkody na osobie i mieniu spowodowane na rzecz Najemcy czy pozostałych pasażerów podczas wykonywania zlecenia. Za szkody na osobie i mieniu Najemcy i pasażerów przewożonych w trakcie świadczenia zlecenia jest odpowiedzialny Najemca, czyli Nabywca wskazany w fakturze.  Wynajmujący ani Kierowca nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez Najemcę i pasażerów w związku z wykonywaną usługą.
   4. Najemca jest zobowiązani do pokrycia wszelkich strat materialnych związanych z uszkodzeniem pojazdu o ile nastąpiło takie zdarzenie podczas wykonywania usługi w dniu wynajmu licząc od wyjazdu z miejsca postoju pojazdu do pierwszego punktu trasy przejazdu do powrotu do miejsca stałego postoju pojazdu z ostatniego punktu trasy określonych formularzu „rezerwacja on-line
   5. Wynajmujący i Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.
 • Zadatek i formy odstąpienia od umowy.
   1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Wynajmującego, Najemca ma prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w punkcie IV podpunkt 2.
   2. Wynajmujący w razie niemożności wywiązania się z umowy z powodów technicznych przedmiotu umowy, zbycia pojazdu lub kasacji pojazdu, awarii Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Najemcę i wskazać drugiego wolnego w tym terminie pojazdu (dostępnego na rynku) na zbliżonych warunkach.
   3. Niezależnie od momentu zaistnienia punkcie IV podpunkt 2 od momentu poinformowania Najemcy, umowa zostaje automatycznie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, bez nakładania na siebie kar umownych. Strony w tym przypadku nie czynią sobie wyrównania czy świadczeń w związku poniesionymi kosztami czy stratami. Zadatek zostaje zwrócony Najemca w tej samej wysokości, którą wpłacił Najemca.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Najemcę na mniej niż 60 dni przed świadczeniem umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty za pełną usługę we wskazanym pakiecie w formularzu „rezerwacja on-line”
 • Używanie auta.
   1. Najemca i pasażerowie zobowiązani się do używania auta zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach dla jego normalnej eksploatacji, w aucie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, auto w szczególności nie może być używane:
    1. przemieszczania się drogami: szutrowymi gruntowymi i nieutwardzonymi,
    2. do przewożenia dzieci i zwierząt, osób po użyciu alkoholowym,
   2. Najemca zobowiązuje się do zachowania starannej ostrożności, aby nie zabrudzić obić tapicerskich czy wykończeniowych pojazdu. W przypadku zabrudzenie ponosi koszty prania, jeśli zabrudzenie lub uszkodzenie jest trwałe do wymiany elementu.
 • Postanowienia końcowe.
  1. Najemca wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia tej oraz przyszłych usług (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
793 78 08 08