preloder

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. Jakie dane przetwarzamy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 RODO danymi osobowymi „są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.” W momencie wejścia na naszą stronę internetową zaczynamy przetwarzać Pani/Pana adres IP.

Kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy sam decydujesz, jakie dane osobowe chcesz nam przekazać. W przypadku zawarcia z nami umowy zakres, przedmiot przekazanych danych osobowych reguluje jej treść. Korzystając z usług naszej firmy przekazujesz nam dane dotyczące Twojego miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku czy podobnych dancyh.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: ActiveMed Magda Mazur Suków 215A, 26-021 Daleszyce NIP 6572665235

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych: W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować: – w sposób pisemny przesyłając zapytania do ActiveMed Magda Mazur Suków 215A, 26-021 Daleszyce NIP 6572665235

– wysyłając zapytania na adres e-mail: doSlubuJaguar@gmail.com

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:

  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją,
  2. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową,
  3. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych,
  4. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej,
  5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
  6. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności,
  7. Przeprowadzanie procesu rekrutacji nowych pracowników, stażystów, praktykantów,

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty prowadzące działalność firmy świadczące usługi IT, fotografowie, specjaliści od technik cyfrowych, firmy branży: ślubnej, weselnej, transportowej i inne. Rówież w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS), podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na podstawie zawartych umów, w szczególności umów zlecenia, świadczenia usług. Okres przechowywania danych osobowych: Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Okres przechowywania danych osobowych:

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Okresy przetwarzania danych osobowych:

– dane związane ze świadczeniem usług na rzecz kontrahentów

– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy administratorem a kontrahentem,

– dokumenty rozliczeniowe

– do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

– dane dla celów marketingowych

– w przypadku wyrażenia zgody, to do czasu jej odwołania, natomiast w przypadku podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu.

– dane przekazywane celem uczestnictwa w procesie rekrutacji nowych pracowników, stażystów, praktykantów są przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Prawo do cofnięcia zgody:

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencje niepodania danych, gdy są one ustawowym lub umownym wymogiem zawarcia umowy: W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych jest niezwarcie umowy. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pana/Panią. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych (Zasad przetwarzania danych osobowych) przez Administratora  ActiveMed Magda Mazur Suków 215A, 26-021 Daleszyce NIP 6572665235

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

793 78 08 08